Ruhig wie ein Berg, zentriert, gelassen und kraftvoll

b9dc2ca36335731bc6847f8450f29855yyyyyyyyyyyyyyyyyyy