Ruhig wie ein Berg, zentriert, gelassen und kraftvoll

0df961da78edc3e9b45bb60b08086775yyyyyyyyyyyyyyyyyy